در ادامه بازدیدهای شبانه از بیمارستان های پایتخت؛

وزیر بهداشت سر زده به بیمارستان لقمان رفت

وزیر بهداشت در ادامه بازدیدهای شبانه از بیمارستان های پایتخت، شب گذشته از بیمارستان لقمان حکیم، بازدید و از بیماران عیادت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی در بازدید از بخش های مختلف بیمارستان لقمان، در جریان کمبودها و مشکلات این مرکز درمانی قرار گرفت.

بر اساس همین گزارش، وزیر بهداشت همچنین در عیادت با بیماران بستری، به صحبت های آنها گوش داد.

در جلسه ای که با حضور معاون درمان وزارت بهداشت، رئیس و معاونین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستان لقمان برگزار شد، مهمترین کمبودهای این بیمارستان شامل سی تی اسکن، تجهیزات مورد نیاز برای ۱۸ تخت آی سی یو بخش مغز و اعصاب، تشکیل شبکه مسمومین در کشور با مرکزیت بیمارستان لقمان و نیز کمبود تجهیزات بخش های اورژانس وICU مسمومین و بازسازی این دو بخش، مطرح شد و دکتر هاشمی دستورات لازم را برای تامین این نیازها صادر کرد.

بسیاری از بخش های این بیمارستان مانند جراحی مغز و اعصاب و اورژانس در طرح ارتقای هتلینگ، بازسازی و نوسازی شده اند و اورژانس بیمارستان لقمان در سال گذشته، ۱۶ هزار بیمار را پذیرش کرده و ۹۵ درصد از بیماران اورژانس در کمتر از ۶ ساعت و ۹۷ درصد در کمتر از ۱۲ ساعت به بخش های درمانی منتقل شده اند.

بیمارستان لقمان به عنوان یکی از مراکز درمانی پر مراجعه به خصوص برای پذیرش مسمومین، در جنوب تهران واقع شده است.

این بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قرار دارد.